Sagt om oss

”Hösten 2012 stod Lessebo kommun inför en problematisk situation. På bara några få veckor varslades ca 400 invånare i en period då vi redan hade en hög arbetslöshet. Många invånare kände oro och vanmakt inför den uppkomna situationen.

Snabbt kom vi i kontakt med Anders Blomqvist som har utvecklat en tydlig modell – Kronobergsmodellen – för hur kommunen ska ta en aktiv och stödjande roll när större varsel inträffar. En framgångsfaktor har varit att snabbt etablera samverkansgruppen där samtliga aktörer skapar samsyn och med en gemensam målbild. Bara att vi etablerade samverkansgruppen har skapat ett lugn för många av de drabbade. ”vad skönt att kommunen bryr sig” har många gånger framkommit från våra invånare. Idag kan vi också konstatera att vår arbetslöshet har minskat men flera procentenheter.

Lessebo kommun är en av de kommuner som har det högsta mottagande av nyanlända. Det är av största vikt att vi arbetar med att överbrygga kulturella skillnader, stärker individerna att komma i egenförsörjning, stimulera näringslivet och kommunen till praktikplatser och nystartsjobb. När vi såg att Kronobergsmodellen var så lyckosam med att minska arbetslösheten bestämde vi oss för att ta med erfarenheterna in i projektet - Integration Lessebo. Vi kan konstatera att idag för vi en bra dialog med näringslivet, föreningslivet och nyanlända med ett gemensamt mål om en bra integration i vår kommun. Nyanlända vet idag var de ska vända sig för att få svar på sina frågor och det innebär också att vi har minimerat risken för missförstånd.

Ett stort tack till Anders Blomqvist som på ett mycket engagerat sätt har lotsat oss igenom de två olika projekten. ”


Christina Nyquist
Kommunchef
Lessebo kommun


”När en liten kommun som Tingsryd får en konkurs i den storleken som Konga Bruk var så påverkas hela kommunen.
Att ha en framarbetad metod/handlingsmall har varit värdefullt där vi från kommunen har kunnat informera om vilka som gör vad och vad kommunen gör (tydlighet). Information till anställda, andra företag och till kommuninvånarna är särskilt viktigt i en stor konkurssituation.
Alla aktörer får en samlad bild av vad andra gör och har för planer när man arbetar så systematisk som man gjort i Kongas konkurs.

Jag har bara positivt att säga om arbetssättet och i vårt fall resultatet. Tack Anders för ditt stöd.”


Laila Jeppsson
Kommunchef
Tingsryds kommun


När Stora Enso, den stora arbetsgivaren på orten inom ett år hade gått ut med varsel i tre omgångar som berörde ca 300 av företagets 780 anställda sjönk ”temperaturen” i samhället ordentligt. I denna situation var det oerhört viktigt att kommunen visade initiativkraft och framtidstro.

I samband med ett seminarium i Strömsnäsbruk kom jag i kontakt med Anders Blomqvist som hade en framgångsrik erfarenhet av att arbeta med stora varsel på en liten ort, vi kunde dessutom använda en arbetsmodell som redan var beprövad.

Anders har som person varit en viktig framgångsfaktor genom sin förmåga att skapa goda relationer och förmåga att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt med alla, oavsett profession och bakgrund.

Projektet har varit uppskattat och givit kommunen mycket positiv publicitet som bidragit till att dämpa dom ”negativa vindarna” som uppstår vid den här typen av situationer.

Jag kan varmt rekommendera Anders som projektledare då han på ett förtroendeingivande och målinriktat sätt har förmågan att samordna och entusiasmera berörda parter att arbeta mot ett gemensamt mål.


Per Borg
Kommunchef
Hylte kommun


Jag representerar UNIONENS medlemmar på Konga Bruk i Samverkansgruppen. Tingsryds kommun har anlitat Anders Blomqvist och UNOLEO för att kordinera gruppen bestående av fackliga representanter, TRR Trygghetsrådet, omställningsföretagen Montico och Arbetslivsresurs, Arbetsförmedlingen, näringslivschefen på kommunen samt ledning för Konga Bruk.

Fördelen med att anlita en extern erfaren koordinator som projektledare är flera, såsom:

  • Att projektet, enligt Kronobergsmodellen, kommit igång snabbt med samordning av alla aktiviteter mellan projektets intressenterna har varit en stor fördel.
  • Att projektgruppen fungerar som moderator för det kommunikativa mot medarbetarna.
  • Att berörda medarbetare känner att någon bryr sig. Detta har visat sig mycket viktigt då konkursen dragit ut på tiden (ca 1år) att det arbete som gruppen utför har ”bidragit till förbättra motivering och engagemang” hos medarbetarna, avläst på Arbetsmiljö och Kvalitets parametrar.

Jag vill starkt rekommendera projekts arbetssätt, Kronobergsmodellen, för att ta tillvara de anställdas intresse på ett strukturerat sätt.


Ulf Nilsson
Kvalitets & Miljöchef Konga Bruk


Som vice ordförande i Somaliska föreningen i Lessebo har jag och föreningen samarbetat med Anders Blomqvist i projektet Integration Lessebo. Vi tycker projektet har varit mycket framgångsrikt och på bara några månader under hösten har förutsättningarna för integrationen i kommunen förbättrats jättemycket. Nu är det ”nya Lessebo”! Projektet har blivit känt utanför kommunen och nu får jag samtal från mina landsmän som vill flytta till Lessebo.

Jag har också fått ett jobb i projektet och jag är tacksam. Projektet har förverkligat min dröm. Tack Anders, tillsammans är vi starka. Framtiden ser ljus ut.


Abdirahman Adan Abdi
Somaliska föreningen i Lessebo


Jag har varit delaktig i projekt med Kronobergsmodellen i två kommuner och arbetat i samverkansgruppen. Vi på Trygghetsrådet har stor vana och lång erfarenhet av att jobba med både större och mindre varsel.

Det som är väldigt positivt med denna metod är sammansättningen av olika kompetenser i samverkansgruppen och användandet av en oberoende projektledare som har till uppgift att hålla ihop hela projektet och samordna arbetet med aktiviteter och samverkansgruppsmöten etc. Och inte minst att ha en löpande kontakt med media.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa oss till varje klients individuella förutsättningar och behov. Genom Kronobergsmodellens arbetssätt förstärks våra förutsättningar att lyckas. Ett bra exempel är nedläggningen av Transcom i Strömsnäsbruk där endast 45 personer av 211 var utan ny sysselsättning när företaget stängde.


Thomas Wahlquist
Trygghetsrådet


I september 2011 meddelades Markaryds kommun att Transcom i Strömsnäsbruk skulle läggas ned och drygt 200 personer skulle mista jobbet. Detta var drygt 10% av ortens hela befolkning! I min roll som näringslivschef måste jag då fokusera på att få nya etableringar till kommunen, för att på så sätt hitta nya arbetstillfällen för de som blev utan jobb. Därför beslöt vi oss tidigt för att få extern hjälp för att arbeta med omställningen.

Vi valde Anders Blomqvist för detta arbete.

Resultatet blev mycket lyckat och den metod han utarbetat är mycket användbar för andra kommuner som hamnar i liknande situationer.


Bengt Göran Söderlind
Näringslivschef
Markaryds kommun