Kronobergsmodellen® för integration

Kronobergsmodellen® för integration utgår från ett fördjupat samarbete med arbets- och näringslivet, organisationer med flera och mer individuell coaching för nyanlända. Det här innebär att fler nyanlända blir delaktiga och fler kommer i egen försörjning.

Arbetet i projektet bygger på Kronobergsmodellen® som utvecklades av Anders Blomqvist då han 2012 på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kommun arbetade fram metoden. Kronobergsmodellen® för integration baseras också på erfarenheterna från arbetsmarknadsprojekten som genomförts de senaste åren.

Kronobergsmodellen® för integration bygger på att kommunen tar initiativet samt anlitar en oberoende projektledare som en dedikerad resurs. Därefter sammansätts ett Advisory Board som stöd till projektet.

En samverkansgrupp med representanter från exempelvis kommunen, kulturföreningar, svenska kyrkan och arbetsförmedlingen sätts samman och arbetar regelbundet löpande med tre huvudområden; skapa beredskap och mottagningskapacitet, utveckla samverkan för mottagande av nyanlända och utveckla förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning. Som en röd tråd genom projektet löper information och öppenhet. Minnesanteckningar och information publiceras på kommunens webbsida.

Stegvis guide för att implementera KRONOBERGSMODELLEN® för integration